FORTYFIKACJE.NET
Niezależne Forum i Portal miłośników Fortyfikacji i Wojska Polskiego

Fortyfikacje po II wojnie światowej - Poznań, 13-14.09 zwiedzanie schronu

kris - 2014-09-09, 18:36
Temat postu: Poznań, 13-14.09 zwiedzanie schronu
Poznań - schron na Babimojskiej
Grupa PO­ZNAń­CZY­CY za­pra­sza 13 i 14 wrze­śnia w godz. 11.00-17.00 na zwie­dza­nie kom­pa­nij­ne­go schro­nu pie­cho­ty przy ul. Ba­bi­moj­skiej 6.
Kom­pa­nij­ny schron pie­cho­ty z 1903 r. wy­bu­do­wa­ny zo­stał w ra­mach wzmoc­nie­nia po­łu­dnio­wo-wschod­nie­go od­cin­ka daw­nej twier­dzy pru­skiej. W okre­sie PRL zmo­dy­fi­ko­wa­ny na schron prze­ciw­ato­mo­wy peł­nił rolę sie­dzi­by Te­re­no­we­go Do­wódz­twa Po­wszech­nej Sa­mo­obro­ny i Obro­ny Cy­wil­nej w Po­zna­niu.
Pod­czas week­en­du w ra­mach Eu­ro­pej­skich Dni Dzie­dzic­twa Grupa Po­znań­czy­cy za­pre­zen­tu­je obiekt w opra­wie mun­du­ro­wej wraz z eks­po­na­ta­mi przy­po­mi­na­jąc nieco za­po­mnia­ną for­ma­cję OC i zim­no­wo­jen­ną at­mos­fe­rę lat 60-tych i 70-tych XX w.
Schron bę­dzie można zwie­dzić z prze­wod­ni­kiem w go­dzi­nach: 11.00, 13.00, 15.00, 17.00
DO­JAZD:
Ko­mu­ni­ka­cja miej­ska – tram­wa­je z cen­trum linii 13 lub 6, au­to­bus 45 i 91
Par­kin­gi – ul. Ba­bi­moj­ska i Os. Ko­per­ni­ka


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group